Darowiznę może wpłacić każda osoba, w dowolnym momencie, także z zagranicy.

DAROWIZNA OD DOCHODU

Przekazując dowolną kwotę na rzecz Fundacji "Świat Integracji" pomagasz dbać o naszych podopiecznych. Każda złotówka na moc. Każda złotówka jest wydana mądrze, praktycznie, celowo i krystalicznie uczciwie. Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnościami - integrujemy i aktywizujemy osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.
Darczyńcami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne (firmy, spółki, itd.)

Osoby fizyczne
Zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mają możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn maksymalnie w wysokości 6% kwoty dochodu.
"Art. 26 Podstawę obliczenia podatku (...)stanowi dochód (...)po odliczeniu kwot: pkt 9. darowizn przekazanych na cele: a) określone wart.4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa wart.3 ust.2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego"
Ustawa z dn.26 VII 1991r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350)

Osoby prawne
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) umożliwiają odliczenia darowizn od podstawy opodatkowania w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.
"Art.18.1. Podstawę opodatkowania (...) stanowi dochód (...) po odliczeniu:
1) darowizn przekazanych na cele określone wart.4 ustawy z dnia 24 IV 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art.3 ust.2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego"

Ustawa z dn. 15 II 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86)

Darowiznę odliczysz na rocznym zeznaniu podatkowym, wpisując ją w stosownym załączniku. Na załączniku PIT/O darowizny odliczają osoby fizyczne, natomiast dla osób prawnych przewidziany został załącznik CIT-D.

Po co nam Klub Popołudniowy?

Naszymi podopiecznymi są głównie osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Po ukończeniu edukacji szkolnej, najczęściej są zamknięci w czterech ścianach domu, gdyż brak zorganizowanych miejsc, gdzie mogliby uczęszczać, utrzymywać relacje z innymi, robić to, co potrafią, do czego są zdolni. Szybko tracą ciężko wypracowane wcześniej umiejętności. Spośród mieszkańców Sulejówka tylko kilkoro ma możliwość uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach. Stąd pilna potrzeba powstania Klubu.

Dane Fundacji

Fundacja "Świat Integracji"
ul. Paderewskiego 29
05 - 070 Sulejówek
tel. +48 667 495 808
NIP: 822 2382 644
Regon: 386830538

Poszukaj nas