OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2021

Fundacja "Świat Integracji" dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy pomocy Powiatu Mińskiego, po raz kolejny realizuje zadanie publiczne "Świadczenie Specjalistycznego Poradnictwa poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021 dla członków rodzin lub opikunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi"
To ważne dla nas zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.


Świadczone przez Fundację poradnictwo specjalistyczne to indywidualne działania profesjonalistów na rzecz rodzin, które mają trudności i wykazały potrzebę takiego wsparcia.

Udało się nam zatrudnić specjalistów, którzy z oddaniem i pasją wspomagali opiekunów. Swoją pracą starali się zminimalizować niekorzystne warunki środowiskowe. Psycholodzy, rehabilitancji, terapeuci - oligofrenopedagodzy i logopeda potrafili odpowiedzieć na każde pytanie. Porady poparte ćwiczeniami praktycznymi ułatwiały przezwyciężenie problemów.

Poradnictwo psychologiczne ta forma pomocy oferowana osobom doświadczającym trudności przystosowawcze. Odbywała się w formie spotkań w domu. Psycholog starał się zidentyfikować problem i poszukiwać sposobów jego rozwiązania. Było to również wzmocnienie beneficjenta w realizowanych przez niego zmianach, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji. Ponadto, poradnictwo psychologiczne były to także działania o charakterze profilaktycznym, zapobiegającym potencjalnym zagrożeniom w funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnościami.

Poradnictwo pedagogiczne - zakres tego wsparcia był bardzo szeroki i obejmował różne formy pomocy udzielanej opiekunom i ich podopiecznym. W przypadku naszych rodzin, pomoc ta koncentrowała się wokół złożonej problematyki wychowawczej. Podczas induwidualnych spotkań z terapeutami, rodzice poznajli propozycje zajęć i terapii, które mogą wykorzystać na terenie domu rodzinnego.

Poradnictwo rehabilitacyjne - podczas indywidualnych sesji w domu, rodzina poznła zakres ćwiczeń, które może w przyszłości samodzielnie wykonać z podopiecznym, bez ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Poradnictwo logopedyczne - podczas indywidualnych sesji rodzina poszezrzała zakres wiadomości dotyczšcych stymulowania prawidłowego rozwoju zdolności werbalnych oraz korygowania wad wymowy podopiecznych. Została zapoznana z ćwiczeniami oddechowymi, fonacyjnymi, artykulacyjnymi, ortofonicznymi, usprawniającymi motorykę narządów mowy.

Sesje poradnictwa specjalistycznego pokazujące opiekunom różne sposoby aktywizowaji podopiecznych.

Dane Fundacji

Fundacja "Świat Integracji"
ul. Głowackiego 35
05 - 071 Sulejówek
tel. +48 667 495 808
NIP: 822 2382 644
Regon: 386830538

Poszukaj nas